Utnyttelse av slam fra oppdrettsproduksjon

En del settefiskanlegg blir allerede pålagt å rense avløpsvann og flere får dette kravet i forbindelse med søknad om konsesjonsutvidelse. Rensing gjennomføres ved å lede avløpsvannet gjennom et filter som samler opp suspendert stoff i form av slam. Dette slammet har potensiale for gjenbruk da det inneholder blant annet fosfor som etterhvert er en begrensende ressurs på verdensbasis. Slam er en uutnyttet ressurs som har vært undersøkt som en mulighet til dyrefôr, gjødsel, biobrennstoff mm. Problemet er at det per i dag ikke finnes et hovedbruksområde for utnyttelse av dette og det kan dermed oppstå problemer med å få levert oppsamlet slam fra anleggene. Det er i tillegg behov for utvikling av egnet utstyr for oppsamling og tørking av slammet som har høyt vanninnhold. Tørking er dermed nødvendig for å redusere slammet til håndterbare mengder. Det jobbes med ulike løsninger i industrien.

Tilgjengelig litteratur:

Line Diana Blytt, Trond Knapp Haraldsen, Herman Helness, Bjarne Paulsrud, Yngve Ulgenes (2011) Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg

Konferanseproceedings: Primærrensing og slambehandling ved norske settefiskanlegg

Trond Waldemar Rosten, Kamal Azrague og Bendik Toldnes (2013) Primærrensing og aktuelle løsninger for slambehandling i norske settefiskanlegg

Oppsummering fra konferanse om slambehandlingsteknologi

Trond W. Rosten (2013) Slam - felles utfordring - alternative løsninger

Ole-Kristian Hess-Erga (NIVA), Ingrid Gjesteland (NTNU/NIVA), Silje Aase Wolff (NTNU) og Erik Vikingstad (ApN) (2013) Utnyttelse av oppløst og partikulært avfall fra smoltproduksjon i et resirkulasjonssystem (AQP Vest)

Trine Ytrestøyl, Anne-Kristin Løes, Ingvar Kvande, Svein Martinsen og Gerd Marit Berge (2013)
Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter