Fokusområder

Gjennom samhandling på følgende områder, ønsker Teknologi akvARENA å styrke medlemmene:

1. Økt innovasjon og ny teknologi

Næringen har fortsatt uløste driftstekniske utfordringer innen en rekke områder. akvARENA skal bidra til å etablere og gjennomføre prosjekter som løser disse utfordringene ved å fokusere på ny teknologi, nye prosesser eller anvendelse av kjent teknologi på nye områder. På sikt kan nye løsninger danne grunnlag for utvidet virksomhet hos eksisterende aktører eller etablering av nye virksomheter.

2. Internasjonalisering

I samarbeid med NCE Aquaculture har akvARENA gjennomført en omdømmeanalyse av norsk oppdrettsteknologi i 11 ulike markeder. Resultatene viser at norsk oppdrettsteknologi oppnår høy score når det gjelder teknologiske løsninger og innovasjonsgrad, men at det er en del å hente på kultur- og forretningsforståelse og tilpasning av teknologi til andre oppdrettsarter.
Blant akvARENAs leverandører er det enkelte selskap som satser og vil satse internasjonalt og disse har signalisert at det er et ønske om å samarbeide i enkelte markeder. akvARENA vil stimulere og følge opp disse initiativene i samarbeid med Innovasjon Norge. akvARENA vil også holde seg orientert om EUs forskningsagenda innen akvakultur slik at man eventuelt kan støtte EU-initiativ fra klyngens medlemmer.

3. Kompetanse/rekruttering

Tilgang på rett kompetanse er vesentlig for en videre utvikling av aktørene i klyngen, og næringen har en utfordring med å få tak i den rette kompetansen. AkvARENA skal legge til rette for at næringen oppfattes som attraktiv av ungdom som skal velge utdanning og yrke. AkvARENA skal bidra til at bedrifter og andre medlemmer i AkvARENA fremstår som interessante for ungdom i valgsituasjoner. AkvARENA skal også bidra til at utdanningsløp blir tilpasset næringens behov.