Bakgrunn

Innen marin sektor i Trøndelag har man en unik klyngesammensetning med teknologiprodusenter, kunnskapsmiljø og havbruksselskaper. Det er gjennomført flere prosesser de siste årene i forbindelse med etablering og revidering av Marin Strategiplan, der aktørene i klyngen gjennom grundige prosesser har jobbet fram tydelige strategier.

To av de viktigste strategiene i Marin Strategiplan peker på potensialet for teknologiutvikling og lakseoppdrett.

Utfordringen i Trøndelag er nå å operasjonalisere strategiene og ta ut det potensialet som har blitt avdekket. Særlig viktig er det å kunne ta ut synergier ved et enda tettere samarbeid og bedre nettverksrelasjoner mellom industrien og kunnskapsmiljøene. En OECD rapport bekrefter at utfordringen i Trøndelag er å bevege seg fra planstadiet til operasjonelle aktiviteter.

Våren 2007 søkte klyngen derfor om et forprosjekt fra ARENA-programmet, som er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Forprosjektet fikk støtte og ble gjennomført høst/vår 2007 og skulle operasjonalisere aktiviteter for klyngen og konklusjonene fra forprosjektet viste blant annet at:

  • Klyngen har manglende nettverkskompetanse (næring, FoU).
  • Klyngen har liten tradisjon for å lære av andre næringer. Kunnskapen om hvilken teknologi og kunnskap andre næringer har er ikke god nok. Også nettverket i forhold til andre næringer er lite utviklet.
  • Det er et stort potensial for økt samarbeid mellom bedrifter både med hensyn til videreutvikling av produkter, mange uforløste idéer hos både leverandører og oppdrettsselskap.
  • Utstyrsleverandørene er, med enkelte unntak, små sammenlignet med sine viktigste kunder og har liten evne til selv å investere i langsiktig FoU virksomhet.
  • Det er et stort potensial for økt samarbeid mellom bedrifter (leverandører, havbruksbedrifter) og kunnskapsmiljøer i regionen. Erkjennelsen om dette er økende hos alle aktørene.
  • Potensialet for økt omsetning av oppdrettsteknologi fra regionen er stort, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Industrien erkjenner et behov for å utvikle sterkere "bestillerkompetanse" ved innkjøp av FoU-tjenester.

På bakgrunn av dette er det vilje hos aktørene til å gå videre med og til å utvikle samarbeidet. Fra 2008 til 2012 har akvARENA vært en del av ARENA-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. I denne perioden har det vært gjennomført en rekke innovasjonsprosjekter, studieturer og kompetansehevende tiltak (workshops, konferanser etc). Ved årskiftet 2011/2012 ble akvARENA etablert som en selvstendig forening - med fortsatt tette bånd til Næringsforeningen i Trondheim.